Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE + Islandia, Liechtenstein, Norwegia). W zamian za pomoc finansową państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej (choć nie są jej członkami). Obecnie jest realizowana druga edycja funduszy norweskich i EOG (lata 2009-2014).

Głównymi celami funduszy norweskich i funduszy EOG są: przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

Odbiorcami funduszy norweskich oraz funduszy EOG jest łącznie 16 krajów UE – czyli 12 państw, które przystąpiły do wspólnego rynku w roku 2004 i roku 2007, oraz Hiszpania, Portugalia i Grecja i Chorwacja.

W okresie 2009–2014 wsparcie udzielone przez Norwegię wynosi 1,7 miliarda euro. Ze środków tych mogą korzystać organizacje pozarządowe, instytucje badawcze i akademickie oraz sektor publiczny i prywatny w 12 nowo przyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. Dzięki nim ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z Norwegii, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r.

Kwota dostępna w tym okresie dla Polski wynosi ok. 570 mln euro.

Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo
kulturowe.

Program PL 13 – Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu

Operator: Ministerstwo Zdrowia

Partnerstwo na poziomie programu: Norweski Dyrektoriat ds. Zdrowia

Wartość programu z funduszy norweskich: 18 000 000 euro

Cele i obszary wsparcia

Celem programu jest rozpoznanie determinantów społecznych nierówności w zdrowiu oraz późniejsze opracowanie międzysektorowej strategii w zakresie zmniejszania tych nierówności, jak również opracowanie programów promocji zdrowia / profilaktyki zdrowotnej, mających na celu ich ograniczenie.

Nabory wniosków

Zgodnie z założeniami Programu PL13, podstawą przygotowania projektów były opracowane w ramach projektu predefiniowanego realizowanego przez Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia (we współpracy m.in. z partnerem norweskim) modele, tj.: model oceny potrzeb zdrowotnych i model programu promocji zdrowia i/lub profilaktyki odnoszących się do społecznych i środowiskowych aspektów promocji zdrowia/profilaktyki zdrowotnej (tj. związanych z czynnikami ryzyka zdrowotnego takimi jak: palenie tytoniu, aktywność fizyczna, zdrowie psychiczne, wypadki itd. w zależności od wyników oceny potrzeb zdrowotnych) na poziomie powiatu.
Dokumenty stanowiły podstawę do otwartego naboru wniosków o wartości 15 423 206 euro.

Uprawnieni beneficjenci: powiaty

Konkurs miał charakter ograniczony i był skierowany do wybranych 156 powiatów. Lista powiatów uprawnionych do udziału w konkursie została opracowana w oparciu o najwyższe standaryzowane wskaźniki umieralności (SMR) w latach 2009-2011 w kategoriach: nowotwory złośliwe, choroby układu krążenia, choroby układu oddechowego, choroby układu trawiennego, przyczyny zewnętrzne i śmiertelność ogółem.

Wartość i poziom dofinansowania projektu

Przedsięwzięcia finansowane do 100 proc., a ich wartość wynosi od 300 000 euro do 1 000 000 euro.

Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami z państw-darczyńców

Partnerstwo w projektach zgłaszanych w konkursie nie było wymagane.

Program PL13 ma formę programu partnerskiego z darczyńcami, jest realizowany w ramach partnerstwa pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a norweskim dyrektoriatem ds. zdrowia. Program przewiduje działania mające na celu poprawę zarządzania w ochronie zdrowia oraz zapobieganie i zmniejszanie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia.


na górę